Spausdinti
  Noriūnų dvaro sodyba
Unikalus objekto kodas: 983
Pilnas pavadinimas: Noriūnų dvaro sodyba
Adresas: Kupiškio r. sav., Noriūnų k. (Noriūnų sen.)
Noriūnų dvaro sodyba iš V pusės
Nuotraukos nr.:  FF1
Nuotraukos autorius:   Laima Lysiukienė
Fotografavimo data:   2011-04-13

Įregistravimo registre data: 1992-05-05
Statusas: Valstybės saugomas
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: regioninis
Rūšis: Nekilnojamas
Objektas įrašytas kaip: kompleksas (privatus)
Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:
G44K
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:
AtR121
Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše:
Nr. laikinosios apskaitos sąraše:
Kompleksą sudaro: rūmai (22413; 1); svirnas (22414; 2); rūkykla (22415; 3); kiaulidė (22416; 4); karvidė (22417; 5); namas (22418; 6); kumetynas (22419; 7); parkas (22420; 8);
Vietovėje yra:
Vertingųjų savybių pobūdis: Želdynų (lemiantis reikšmingumą, retas), Kraštovaizdžio, Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, retas)
Teritorijos plotas: 212555 kv. m
Vertingosios savybės :
 • 1.3.1. teritorijos planavimo sprendiniai – išlikusių dvaro sodybos statinių, jų vietų bei liekanų, želdynų, susisiekimo įrangos, vandens telkinių formuojama tūrinė erdvinė kompozicija ir planinė struktūra –(dvaro sodybos P ir R dalyse sovietmečiu pastatyti statiniai iš dalies transformavo autentišką sodybos suplanavimą; -; TRP; FF Nr. 6-10, 12-15, 17-21; 2011 m.);
 • 1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos – pirmo akmens mūro pastato liekanos P teritorijos dalyje (-; -; TRP 9; FF Nr. 25-26; 2011 m.); antro pastato vieta P teritorijos dalyje (-; -; TRP 10; FF Nr. 25, 27; 2011 m.); oficinos vieta Š teritorijos dalyje (nugriauta 1979 m.; -; TRP 11; IKONOGR Nr. 3-4; FF Nr. 8, 37; 2011 m.);
 • 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai – į V žemėjantis, banguotas P dalies reljefas (Š ir Centrinės dalies reljefą papildomai žiūrėti - kompleksą sudarančio obj. duomenys: parkas; -; TRP; FF Nr. 1-10, 12-42; 2011 m.); Krioklio u. vaga Š teritorijos dalyje (Krioklio upėje įrengtos trys užtvankos TRP 15-17; -; TRP; FF Nr. 5, 35-37; 2011 m.);
 • 1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos – PV–ŠR ir PR–ŠV krypties kelių trasos (-; -; TRP 13; IKONOGR Nr. 1-3; FF Nr. 2-3, 6, 10, 12-13, 16-18, 28-32; 2011 m.);
 • 1.3.6. želdynai ir želdiniai – perimetrinio apsodinimo liepomis fragmentas P teritorijos dalyje (-; -; FF Nr. 29; 2011 m.); medžių eilė prie PR-ŠV krypties kelio PV teritorijos dalyje (-; -; FF Nr. 18, 28-29; 2011 m.); pavieniai lapuočiai medžiai ir jų grupės P teritorijos dalyje –(-; -; FF Nr. 23, 24, 29, 39-40; 2011 m.);
 • 1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai – kastinė kūdra ŠR teritorijos dalyje (-; -; TRP14; FF Nr. 3, 38; 2011 m.);
 • 4. artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – dvaro sodybą iš V supantis kultūrinis kraštovaizdis (-; -; TRP; FF Nr. 1, 41-42; 2011 m.); Noriūnų kapinynas 16120, A28 (-; -; TRP 25; FF Nr. 39-40; 2011 m.);
Amžius: XIX a.
Dokumentai:
 1. KVAD direktoriaus įsakymas. 1996-12-23; Nr.: 161 ; Tipas: Įsakymas;
 2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu . 2005-04-29; Nr.: ĮV-190; Priėmė: Lietuvos Respublikos kultūros ministras; Tipas: Įsakymas;
 3. Dėl duomenų patikslinimo. 2011-10-25; Nr.: KPD-RM-1679; Priėmė: KPD pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba; Tipas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas; Aktas, Istoriniai duomenys, Fotofiksacijos taškų schema, TRP, 1 lap., TRP, 2 lap., TRP, 3 lap., TRP, 4 lap.
 4. Ikonografija. 2011-10-28; Tipas: Dokumentas; IKONOGR 2. , IKONOGR 3. , IKONOGR 4. , IKONOGR 1, IKONOGR 5. , IKONOGR 6. , IKONOGR 7. , IKONOGR 8. , IKONOGR 9., IKONOGR 10. , IKONOGR 11., IKONOGR 12. , IKONOGR 13. , IKONOGR 14.
 5. Brėžiniai. 2011-10-28; Tipas: Dokumentas; BR Nr. 31, BR Nr. 32, BR Nr. 33, BR Nr. 34, BR Nr. 30, BR Nr. 35, BR Nr. 36, BR Nr. 37, BR Nr. 38, BR Nr. 39, BR Nr. 40, BR Nr. 41, BR Nr. 42, BR Nr. 1, BR Nr. 2. , BR Nr. 3, BR Nr. 4, BR Nr. 5, BR Nr. 6, BR Nr. 7, BR Nr. 8, BR Nr. 9, BR Nr. 10, BR Nr. 11, BR Nr. 12, BR Nr. 13, BR Nr. 14, BR Nr. 15, BR Nr. 16, BR Nr. 17 , BR Nr. 18, BR Nr. 19, BR Nr. 20, BR Nr. 21 , BR Nr. 22, BR Nr. 23, BR Nr. 24, BR Nr. 25, BR Nr. 26, BR Nr. 27, BR Nr. 28, BR Nr. 29, BR Nr. 43, BR Nr. 44, BR Nr. 45, BR Nr. 46
 6. Apie nekinojamojo daikto (ND) buvimą nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) teritorijoje arba jų apsaugos zonoje. 2011-11-08; Nr.: 11-14; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
 7. Apie nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą Kultūros vertybių registre. 2011-11-08; Nr.: 11-15; Tipas: Dokumentas; Pranešimas
 8. Dėl teritorijos ribų tikslinimo. 2013-12-03; Nr.: KPD-RM-1679/1; Priėmė: KPD pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba; Tipas: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas; TRP, 1 lap., TRP, 2 lap., TRP, 3 lap., TRP, 4 lap., TRP, 5 lap., Aktas
Šaltiniai ir medžiaga:
1. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, V., 1973, p. 349
2. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas, V.,1993, p. 250
3. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas, V.,1993, p. 250
4. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas, V.,1993, p. 251
15.1. Archit. Paminklo buv. Noriūnų dvaro centrinių rūmų dalinės rekonstrukcijos – mansardos įrengimo techninis projektas, 1963. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 175, b. 1;
15.2. BALČIŪNIENĖ V., TAURAS A. Noriūnų parko Kupiškio r. pasas, 1984;
15.3. Buvusio Noriūnų dvaro pastatų - architektūros paminklo (kumetyno, vaito, urėdo ir prievaizdo gyvenamojo namo bokštelių bei rūkyklos) restauracijos – pritaikymo techninis projektas, apmatavimai ir fotofiksacija, 1970. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 175, b. 2;
15.4. Buv. Noriūnų dvaro centriniai rūmai. Menotyrinė apybraiža, 1975. Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 3460;
15.5. Buv. Noriūnų dvaro parkas. Menotyrinė apybraiža, 1975. Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 3464;
15.6. Buv. Noriūnų dvaro rūmai. Architektūriniai apmatavimai, 1975. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 175, b. 14;
15.7. Buv. Noriūnų dvaro rūmai, techninis darbo projektas, 1975 m., Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 175, b. 16;
15.8. Buv. Noriūnų dvaro sodyba. Noriūnų parkas. Želdinių tyrinėjimas, 1975. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 175, b. 26;
15.9. Buv. Noriūnų dvaro, Kupiškio raj. Architektūrinio ansamblio trumpa istorija, 1969. Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 95;
15.10. Dvaro sodyba, Noriūnų k., Kupiškio rj. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė, G44K, 1996. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka;
15.11. Gyv. namas buv. Noriūnų kumetyne. Darbo brėžiniai. Statybinė – architektūrinė, 1971. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 175, b. 9;
15.12. GROMULAS, V., Buv. Noriūnų dvaro Kupiškio raj. architektūrinio ansamblio trumpa istorija, 1969 m., Vilnius, PKI, f. 5-254;
15.13. Istoriniai tyrimai, medžiaga Kultūros paminklų sąvadui, 1983 m., Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 265;
15.14. JANUŠKEVIČIUS L. Lietuvos parkai, 2004. 240-241 p.;
15.15. Kupiškio MSVM (Buv. Noriūnų dvaro centriniai rūmai), architektūrinė statybinė dalis, techninis darbo projektas, II t., 1975 m. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 175, b. 13;
15.16. Kupiškio MSVM – kultūrinis administracinis pastatas (buv. Noriūnų dvaro rūmai). Techninis darbo projektas, 1975. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 175, b. 16;
15.17. Kupiškio MSVM XIX a. architektūros paminklo buv. Noriūnų dvaro rūkyklos restauravimas, 1975. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 175, b. 19;
15.18. Kupiškio rajonas. Noriūnų apylinkė. Buvusio dvaro ansamblis. Tvarto ir kluono architektūriniai apmatavimai, 1983. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 104, b. 267;
15.19. Kupiškio raj. Noriūnų dvaro pastatų ir parko paminklosauginė užduotis, 1992. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 1556, b. 139;
15.20. Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai. Vilnius, 2009, p. 208-209;
15.21. Lietuvos TSR architektūros paminklai. Istoriniai tyrimai. Medžiaga kultūros paminklų sąvadui, 1983. Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 265;
15.22. Noriūnų parkas. Techninis darbo projektas, 1975. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 175, b. 22;
15.23. Paminklinių darbų užduotis buv. Noriūnų dvaro sandėlio rekonstrukcijai, 1962 m., Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 3462;
15.24. Paminklinių darbų planinė užduotis buv. Noriūnų dvaro vaito namo (aštuonmetė mokykla) rekonstrukcijai, 1962 m., Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 3461;
15.25. Planinė užduotis Noriūnų aštuonmetės mokyklos papild. korpuso projektavimui, 1962 m., Vilniaus apskrities archyvas, f. 1019, ap. 11, b. 3463;
15.26. Respublikinės reikšmės 19 a. architektūros paminklas. Noriūnų buv. dvaro sodybos prievaizdo gyv. namas. Paminklosauginė užduotis, 1991. Vilniaus aps. archyvas, f. 2, ap. 175, b. 32;
15.27. TAURAS A. Mūsų parkai, 1989. 69, 93 p.;
15.28. XIX a. architektūros paminklo Kupiškio MSVM (buv. Noriūnų dvaras). Žiūrovų salės interjeras, eskizinis projektas, 1975. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 175, b. 20;
15.29. 1915 m. planas. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka;
15.30. 1961 m. planas. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
© Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt